فیلم  

یا مهدی نیوز/ صرفه جویی ۳۳۰ میلیارد تومان از بابت هزینه عدم صدور کارت سوخت