فیلم  

مستند «خلخالی» روایتی از دوران مسئولیت نخستین حاکم شرع، از شبکه خبر پخش شد.