فیلم  

در ویدئوی خبر گزارشی از ساخت اولین جنگنده ی ایرانی و ورود ایران به باشگاه سازندگان هواپیمای جنگی در ایران را میبینید.