فیلم  

یا مهدی نیوز / آیت الله هاشمی شاهرودی درگذشت