فیلم  

پرستو صالحی با انتشار این ویدئو در اینستاگرامش نوشت: بدون شرح و تفصیل.