فیلم  

اینجا آمریکاست... سینه‌زنی و ذکر دسته‌جمعی یک گروه مذهبی مسیحی به تقلید از شیعیان این‌‌ گروه معتقدند سینه‌زنی باعث تخلیه‌ی احساسات منفی میشه.