فیلم  

16 دی ماه سال پیش بود که نفتکش سانچی در دریای چین با یک کشتی کوچک فوله برخورد کرد و شعله ور شد. سانچی عریض و طویل، یک هفته تمام در آتش سوخت و در نهایت بدون آنکه 29 مسافر از 32 مسافر پیدا شود، به طور کامل زیر آب رفت. شدت آتش سانچی به حدی بود که حتی گارد ساحلی کره جنوبی، تیم امداد و نجات چین و هواپیما گشت دریای آمریکا هم نتوانستند آتش را مهار کنند

اکنون یک سال بعد، در سالروز این فاجعه، خانواده قربانیان حادثه سانچی مقابل ساختمان ملی نفتکش ایران جمع شدند و  عزاداری کردند

روحشان شاد و یادشان تا ابد گرامی باد