فیلم  

چند روز قبل محسن رفیق دوست در بارنامه تلویزیونی حرفهایی زد که در فضای مجازی واکنشهای منفیه زیادی داشت و امروز سعی کرد به این واکنش منفی پاسخ دهد.