مدافع تیم ملی ایران بعد از بازی با یمن تست دوپینگ دارد.