روحانی: به طبیعت ظلم کردیم و طبیعت پاسخمان را می‌دهد